Make your own free website on Tripod.com

Úvod k bibliografii filatelistických zpravodajů z území ČR

 

Roku 1999 připravil pan Břetislav Janík Bibliografii periodické fil. literatury z území ČR od roku 1869 do roku 2000, kterou zveřejnil na své internetové stránce . Toto dílo mne na jedné straně velmi nadchlo, na druhé straně mně zde chyběly určité fil. časopisy. Jednalo se o různé zpravodaje vydávané fil. sekcemi či společnostmi, které nebyly sice dostupné běžnému sběrateli, ale přesto obsahují mnoho zajímavých informací o různých fil. tématech.

Začátkem byl rok 1962, kdy byla v souvilosti s první světovou výstavou poštovních známek PRAGA 62 ustavena první komise Ústředí čs. filatelistů (tehdejší název SČF ; jednalo se o Komisi pro speciální obory) . Následující rok vznikly další komise, které ještě v témže roce získaly vlastní rubriky v časopise Filatelie (např. Komise námětové filatelie měla takovouto rubriku v létech 1963 - 1966) . Komise začaly pak v létech 1966 - 1967 zakládat první filatelistické sekce . Sekce brzy po svém ustavení začaly vydávat vlastní fil. časopisy jako komunikační kanál pro své členy, kteří obyčejně pocházeli z celého území tehdejšího Československa . Prvními byly tématické sekce Vesmír, Bohemoslovenika, Výtvarné umění, teritoriální sekce NDR a SSSR stejně jako poštovně-historická sekce Celiny .

Některé zpravodaje i skupiny měly krátkou dobu existence, byly rušeny a znovuobnovovány, stěhovaly se za svými členy do různých regionů, měnily jména, vydavatele, slučovaly a rozdělovaly se, prostě žily .... . Výrazná změna přišla v roce 1990, kdy ustala politická „podpora“ filatelistických organizací a řada sekcí zanikla. Další změnou bylo rozdělení Československa na dva samostatné státy v roce 1993, kdy sekce byly formálně rozdělovány mezi Svaz českých filatelistů a Zväz slovenských filatelistov, ale přesto jejich členy byly sběratelé z obou států (u řady sekcí není ani přesně odlišitelné, zda jsou „české“ či „slovenské“ , např. námětová sekce Požární ochrana) .

Zde najdete přehled mně známých fil. zpravodajů rozdělených podle svého zaměření s údaji platnými k 31.12.2000

Jsou zde zařazeny pouze časopisy, o kterých jsem měl dostatek údajů , avšak i zde najdete někdy otazníky. Nedílnou součástí je i soupis časopisů , o jejichž existenci sice vím, ale nemám o nich dostatek informací. Samozřejmě budu velmi rád, pokud se mi ozvete s Vašimi připomínkami či informacemi, každé doplnění (či opravení) údajů v této bibliografii je vítáno ! Toto mé dílo je publikováno na Internetu i důvodu jeho snadné aktualizace, kterou budu provádět vždy po zjištění vyčerpávajících údajů o nových zpravodajích .

Zde pak najdete přehled fil. zpravodajů vzniklých po 1.1. 2001

Na závěr bych rád poděkoval všem filatelistům, kteří mi pomáhali se zjišťováním informací o jednotlivých časopisech a věnovali spoustu svého volného času na přípravu této bibliografie.

Všem jim mohokrát děkuji !!!

 

Lubor Kunc