Make your own free website on Tripod.com

Víkendové setkání Československé filatelistické společnosti ve Velké Británii

v Leedsu ve dnech 12. –14. září 2003

 

 

Československá filatelistická společnost ve Velké Británii byla znovuzaložena v roce 1953 a letošního roku tedy slaví 50. výroèí znovuobnovení své činnosti. Jednou z akcí oslavujících tuto příležitost byla víkendová konference v anglickém městě Leeds v hrabství Yorkshire. Místem konání byl starobylý palác Hinsley Hall.

Akce začala v pátek večeří a velmi zajímavou přednáškou o českých poštovních razítkách a pohlednicích z doby rakousko-uherské monarchie.

Hlavním dnem byla sobota. Dopoledne byla přednáška o čs. vlakové poště následovaná seminářem o poštovních sazbách. Během semináře byly diskutovány poštovní sazby z let 1938-1945 a čs. letecké sazby.

Odpoledne probíhaly dvě hlavní akce: první z nich byly soutěže George Pearsona (exponáty čs. fil. materiálu z let 1918-1939) a France Pettitt Salvera (exponáty čs. materiálu vydaného po roce 1945). Všechny exponáty měly vysokou fil. kvalitu, mohli jste v nich vidìt např. Haydrichův smuteční aršík z doby Protektorátu .

Druhou akcí byly přednášky doplněné ukázkami ze sbírek přednášejících členù společnosti. Mezi diskutovanými tématy pak mùžeme najít např. Sokol, polní pošty, německá směrovací čísla v době 2. svět. války, poštovní historie Olomouce atd. . Velmi přínosné pro posluchače bylo, že přednášející pouze nepředstavovali svůj materiál, ale umožnili prohlídku fil. literatury vztahující se k tématu. Toto byla velmi zajímavá možnost pro mne jako českého sběratele, jelikož jsem objevil zahr. publikace (anglické, německé), které by byly velmi užitečné i pro naše sběratele.

 

Jedna z vystavených celistvostí: lístek odeslaný konstruktérem ponorek z ponorkové základny rakousko-uherského námořnictva v Pule v době první svět. války

 

Druhý den byl ukončen společnou večeří a fil. příběhem vyprávěným v yorkshirském dialektu (totálně nesrozumitelném pro mne jako cizince) . Tìchto večerních akcí se mimo sběratelů účastnili i jejich partneři a rodinní příslušníci .

Poslední den pokračovaly přednášky, k vidění a slyšení byly příspěvky např. se zabývající čs. známkami z let 1918 – 1939 (obsahující mimi jiné originální návrh Mistra Obrovského na známku Hospodářství a věda či nefilatelistický doporučený dopis vyfr. legionářskou emisí 1919 a zaslaný do Británie), protektorátní a slovenské známky z doby 2. svět. války či poštovní historií východního Slezska. Tato příjemná fil. akce byla pak ukončena společnou fotografií a obědem všech účastníků a jejich partnerů.

Akce byla příjemná nejen pro vysokou kvalitu všech přednášek a exponátů, ale zejména pro zajímavé diskuse s dalšími účastníky a možností potkat nové lidi. Účastnili se jí sběratelé z Británie, Norska a ČR.

Jako velmi dobrým se ukázal nápad pozvat na ní i hostující řečníky z okruhu předních místních i celobritsky významných filatelistů, který otevřel tuto akci i nečlenům společnosti. Pro mne jako českého sběratele bylo příjemným překvapením, že společnost vyrábí pro své členy zvláštní klubové kravaty a odznaky, které pěkně doprovází důležité události života společnosti.

Setkání bylo dobrou možností jak získat fil. materiál do sbírky, protože během celého pobytu šlo zakoupit množství celistvostí za speciální zvýhodněnou ”víkendovou cenu”.

Další obdobná akce bude uspořádána v roce 2005, ale již letos mùžete navštívit jinou akci organizovanou naší společností. Spoleènost byla totiž požádána českým velvyslancem ve Velké Británii, aby připravila speciální fil. výstavku pro naše velvyslanectví u příležitosti státního svátku 28.X. 2003.

 

Více informací o společnosti a její činnosti mùžete najít na webové stránce http://www.cpsgb.freeserve.co.uk/ .

 

Vaše komentáře k tomuto článku můžete zaslat Luboru Kuncovi