Make your own free website on Tripod.com

Českomoravská společnost pro poštovní historii

 

Českomoravská společnost pro poštovní historii (ČMSPH) sdružuje zájemce o tento obor od doby předznámkové až po současnost. Předmětem studia členů naší společnosti jsou např. historie jednotlivých pošt, poštovní a cenzurní razítka, poštovní nálepky, vlakové pošty, poštovní formuláře, poštovní trasy atd.

Vedle individuálních členů jsou přidruženými kolektivními členy ČMSPH skupiny sběratelů polních pošt a ČMSPH pro region východních Čech.

K publikaci výsledků studia a spojení mezi členy slouží zpravodaj Postilión, vycházejícího od roku 1986, který je řádným členům společnosti zasílán zdarma. Pro osobní kontakt mezi členy a výměnu filatelistického materiálu jsou pořádána dvakrát ročně setkání členů společnosti.

Historie poštovně-historického studia v rámci české organizované filatelie sahá až do začátku 60. let 20. století, kdy byla v roce 1962 ustavena komise Speciální obory filatelie. Ta učinila první kroky v definování nově nastupujících sběratelských oborů, prosadila do filatelistického tisku první články o poštovní historii a umožnila proniknout prvním poštovním historikům na filatelistické výstavy vč. výstav světových.

Výsledkem stoupajícího zájmu o poštovní historii a mocným impulsem pro její další rozvoj v rámci Svazu československých filatelistů se stala úspěšná filatelistická výstava ”Celostátní výstava specializovaných oborů ve filatelii” uspořádaná v roce 1972 v Písku. Stoupající obliba sběratelské oblasti poštovní historie vedla nejen k nárůstu počtu členů a exponátů, ale také k další sběratelské specializaci a ke vzniku nových oblastí poštovně-historického sběratelství, které byly záhy následovány vznikem příslušných filatelistických skupin (sekcí), zabývajících se např. studiem R nálepek, otisků výplatních strojů či mechanizací a automatizací poštovního provozu.

Další vývoj ukázal potřebu vytvořit jednotné vedení, koordinující jednotlivé oblasti poštovní historie. Proto byla v roce 1986 ustavena ve Svazu československých filatelistů Komise poštovní historie a celin. V roce 1990 byla místo Komise ustavena Českomoravská společnost pro poštovní historii, která je důležitou součástí Svazu českých filatelistů.

 

 Vedení ČMSPH:


Členství:

Současná výše členského příspěvku je min. 120 Kč ročně.

Členové dostávají 4x ročně zpravodaj Postilión obsahující odborné články a přílohy Mechanizace a automatizace pošty, Poštovny a Polní pošty (nepravidelně i Denní razítka).

Členové se mohou účastnit pravidelných pololetních setkání, jejichž nedílnou součástí jsou odborné přednášky, diskuse a výměna fil. materiálu.

Zájemci o členství v naší společnosti najdou přihlášku zde .


 

Společnosti přidružené k ČMSPH :


Poštovně-historická literatura :


 

ZDE NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT