Make your own free website on Tripod.com

Sekce BOHEMIKA

BOHEMIKA section

ArGe BOHEMIKA


 

Sekce BOHEMIKA byla založená v listopadu 1969. Jak můžete poznat již z jejího názvu, zabývá se fil. materiálem všech známkových zemí týkajícím se České republiky, její minulosti i současnosti.

The BOHEMIKA section was founded in November 1969 . As you can see from its name, the section is interested in philatelic material of all countries of the world relating to the Czech Republic and its history and presence .

 

Fil. materiálem nejsou jen známky, ale existují i razítka, celiny či celistvosti mající vztah k České republice. Někdy není jednoduché zjistit, že nějaká známka či další fil. materiál mají něco společného s Českou republikou, ale to je ta pravá VÝZVA pro každého SBĚRATELE BOHEMIKY !

The philatelic material are not only the stamps, there exists cancels, postal stationary or entires with connection to the Czech Republic. Sometimes it is not easy to find, that the stamp/another item has any connection to the Czech lands, but this is the right CHALLENGE for the BOHEMIKA COLLECTOR !

 

Každý sběratel Bohemiky si může zvolit, jaká část se stane jeho sběratelským zájmem – např. české osídlení Severní Ameriky. Takovýto sběratel bude pátrat po co největším množství měst na tomto území, která byla založena českými přistěhovalci a dokladovat je jejich poštovními razítky.

Další možností je sbírání slavných osobností mající vztah k České republice – názorným příkladem je Albert Einstein, který strávil v Praze několik let jako universitní učitel.

Můžete si však zvolit i témata jako český sport, hudba, náboženství, kultura, český průmysl a jeho výroby atd. .... .

Every collector can set, what part of Bohemika will be his/her interest – e.g. Czech population in Northern America . Such collector tries to discover as much as possible towns in N. America founded by Czech immigrants and to find postal cancels of the towns.

Another possible way is collection of famous persons having connection to the Czech Republic – nice example is Albert Einstein, who spent some years in Prague as university teacher .

But you can chose a theme like Czech sport, music, religion, culture, Czech industry and its products and many others .... .

 

Sekce BOHEMIKA vydává vlastní stejnojmenný zpravodaj od počátku své činnosti. Dosud bylo vydáno 190 čísel v celkovém množství 4.084 stran s 6.000 obrázky ! Každoročně vychází 6 čísel zpravodaje.

The BOHEMIKA section publishes own journal with the same name from beginning of its activity. Until now 190 issues have been published – the volume consists of 4.084 pages with 6.000 pictures ! Every year 6 issues of the journal are published .

 

Členové sekce BOHEMIKA pochází doslova z celého světa – ČR, Evropy, USA, Chile, Kanady atd. Roční členské příspěvky činí pro členy z České republiky Kč 135,- . Pro zahraniční členy činí pak příspěvek USD 10,- a tento obsahuje již poštovné za letecké doručování zpravodaje.

The members of our section come really from whole world – Czech Republic, Europe, USA, Chile, Canada etc. . Because we collect and research the foreign philatelic material, the new members from whole world are welcome to us !

The annual membership dues for members based in Czech Republic amount to CZK 135,- . For members living outside of the Czech Republic the membership dues amount to USD 10,- including the air mail delivery of the BOHEMIKA journal worldwide.

 

Kontaktními osobami jsou / The contact persons are/ Die Kontaktpersonen sind

 

Pan Antonín Černý, Rubešova 1176, CZ-393 01 Pelhřimov

nebo

Pan Savoy Horvath z Wisconsinu,

který má na starosti americké členy sekce BOHEMIKA - klikněte zde pro jeho e-mail .

nebo

Pan Karel Kosek,

který má na starosti německy mluvící osoby - klikněte zde pro jeho e-mail .

 

 

Mr. Antonín Černý, Rubešova 1176, CZ-393 01 Pelhřimov

or

Mr. Savoy Horvath of Wisconsin,

who cares for American members of the BOHEMIKA section - click here for his e-mail .

or

Mr. Karel Kosek,

who cares for German speaking persons - click here for his e-mail .

 

 

Herr Antonín Černý, Rubešova 1176, CZ-393 01 Pelhřimov

oder

Herr Savoy Horvath,

wer die amerikanischen Mitglieder der ArGe BOHEMIKA betreut - clicken Sie hier für seinen e-mail .

oder

Herr Karel Kosek,

wer die deutschsprachigen Personen betreut - clicken Sie hier für seinen e-mail .